ΕΡΤ: Κερδοφορία για τη δημόσια τηλεόραση

ΕΡΤ – Σύμφωνα τα ετήσια οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ ΑΕ για το 2020 ανήλθε στα 193.370 ευρώ, έναντι 197.827 ευρώ το 2019. Η μείωση οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία τόσο στα διαφημιστικά έσοδα όσο και στο ανταποδοτικό τέλος.

Το σύνολο των εξόδων της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των 149.210.000 ευρώ, έναντι ποσού 217.653.000 ευρώ για τη προηγουμένη χρήση.

Η μείωση των δαπανών, ύψους 68.452.000 ευρώ, ήταν αποτέλεσμα του συμψηφισμού μισθών και αποζημιώσεων, ύψους 69.000.000 ευρώ, που προήλθε από το λουκέτο στην πρώην ΕΡΤ και την αναβίωση της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 48.727.000 ευρώ, έναντι ζημίων 13.954.000 ευρώ στη χρήση του 2019, εξαιτίας της εφαρμογής της ΚΥΑ 920/2017.

Το μόνιμο προσωπικό στις 31/12/2020 ανερχόταν σε 2.132 άτομα, ενώ στις 31/12/2019 οι εργαζόμενοι ήταν 2.171.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s