ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: Ζημιές για το 2019 και 2020

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV – Ζημίες εμφάνισε το Μακεδονία TV, το οποίο προχώρησε στη δημοσίευση του ισολογισμού για τη χρήση του 2019, που εκκρεμούσε, και του 2020. Οι ζημίες προ φόρων το 2020 μειώθηκαν σε 1.140.650 ευρώ, έναντι 3.647.065 ευρώ το 2019.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε ελαφρώς από 5.343.249 ευρώ το 2019 σε 5.212.185 ευρώ το 2020. Το 2018 ο κύκλος εργασιών είχε φτάσει τα 4.384.820 ευρώ και οι ζημίες προ φόρων τα 2.037.360 ευρώ.

Καθώς το 2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού κατά 1.505.228 ευρώ, όπως αναφέρεται στον οικονομικό απολογισμό, το ΔΣ της εταιρείας θα συγκαλέσει γενική συνέλευση «ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων και τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας».

Την περασμένη χρονιά, στις 29 Μαΐου 2020, η γενική συνέλευση είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,30 ευρώ, για τον συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ποσού 5.800.101 ευρώ.

Στην ίδια τακτική, γενική, καθολική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.288.889 ευρώ.

Η ΑΜΚ υλοποιήθηκε την περασμένη χρονιά από τη μέτοχο της εταιρείας Antenna Media Management Services, η οποία έχει τον έλεγχό της από τις 25 Ιουλίου του 2019, οπότε και απέκτησε το 81,1% των μετοχών. Έκτοτε η εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Leave a Reply

Start typing and press Enter to search

%d bloggers like this: