ΣΚΑΪ: Κερδοφορία για τον σταθμό το 2020

ΣΚΑΪ – Κερδοφόρος ο ΣΚΑΪ το 2020. Η μητρική εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ, το 2020 είχε κέρδη προ φόρων ύψους 1.217.272,89 ευρώ έναντι επίσης κερδών ποσού 672.528,22 ευρώ της χρήσης 2019.

Το αποτέλεσμα χρήσης, σε επίπεδο Ομίλου, για την χρήση 2020 ήταν προ φόρων κέρδη 1.608.189,05 ευρώ ενώ για το 2019 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 883.298,63 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2020 παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 7,86% και ανήλθε στο ποσό των 48.786.926,62 ευρώ έναντι 52.950.839,84 ευρώ που ήταν το 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε στο ποσό των 50.111.725,36 ευρώ έναντι 54.647.899,11 ευρώ που ήταν την χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 8,30%.

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των τηλεοπτικών εσόδων η οποία προήλθε από την γενικότερη πτώση της διαφημιστικής δαπάνης του τηλεοπτικού κλάδου λόγω της πανδημίας Covid-19.

SOURCE: TYPOLOGIES.GR

Leave a Reply

Start typing and press Enter to search

%d bloggers like this: